Pomoc przy podziałach spadku – zgodnych lub spornych

Zwlekanie z podziałem spadku utrudnia zarządzanie majątkiem i zwiększa ryzyko poniesienia odpowiedzialności za długi zmarłego.

W wielu rodzinach sprawy majątkowe bywają niezmiernie skomplikowane. Ich obraz zaciera się szczególnie w sytuacjach spornych. Każdy z uczestników podziału majątku spadkowego albo spadkowego i małżeńskiego ocenia stan sprawy ze swojej perspektywy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w układaniu spraw majątkowych w rodzinach, także na etapie sporów.

Potrafimy w rzetelny i bezstronny sposób dokonać oceny sprawy oraz ustalić kluczowe problemy i punkty sporne. Wielokrotnie udawało się nam doprowadzić do kompromisu i polubownego rozwiązania sprawy, także w sytuacjach, kiedy spór znajdował się już na zaawansowanym etapie. Zdarza się, że decyzja o wejściu w spór sądowy jest uzasadniona, ale należy pamiętać także o kosztach wieloletniego procesu. I to nie tylko finansowych.

Podział majątku konieczny jest w następujących sytuacjach:

  • na podstawie dziedziczenia ustawowego albo testamentowego spadek nabyło kilka osób – wówczas dział spadku następuje pomiędzy spadkobiercami;
  • spadek nabyła jedna osoba inna, niż współmałżonek zmarłego, a odziedziczony majątek objęty był wcześniej wspólnością majątkową małżeńską – wówczas podział majątku następuje pomiędzy małżonkiem a spadkobiercą,
  • spadek nabyło kilka osób, a jednocześnie majątek objęty był wcześniej wspólnością majątkową małżeńską – w podziale uczestniczy małżonek zmarłego oraz spadkobiercy ustawowi lub testamentowi,
  • przedmiot zapisu windykacyjnego objęty był wspólnością majątkową małżeńską – w podziale uczestniczy zapisobierca windykacyjny i małżonek zmarłego.

Dlaczego warto przyśpieszyć procedurę podziału majątku? Aż do czasu działu spadku spadkobiercy odpowiadają solidarnie za długi spadkowe (wprost albo z dobrodziejstwem inwentarza). Może się zdarzyć, że wierzyciele (banki) przeprowadzą egzekucję z majątku tylko jednego spadkobiercy, a jemu pozostanie roszczenie do pozostałych (np. rodzeństwa). Jeżeli są długi spadkowe – im szybciej dokonacie podziału, tym szybciej ograniczycie swoją odpowiedzialność do udziału w spadku.

Pamiętajmy, że do podziału spadku oraz majątku małżeńskiego stosuje się te same przepisy, zaś sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami przechodzą na spadkobierców (także niepodzielone majątki po rozwodzie). Z praktyki wiemy, że wiele osób koncentruje się na załatwieniu starych spraw i robi to z pominięciem perspektywy kolejnych decyzji, istotnych do dokończenia procesu sukcesji w danej rodzinie. Nasze doradztwo gwarantuje kompleksowe spojrzenie i doświadczenie z przeprowadzenia sukcesji w kilkuset rodzinach.

Pomagamy nie tylko w rzetelnej i bezstronnej ocenie stanu sprawy, lecz także w późniejszych negocjacjach dotyczących podziału majątku oraz przeprowadzeniu wszelkich formalności na etapie przedsądowego postępowania mediacyjnego. Współpracujemy także z kancelariami adwokackimi w wybranych miejscowościach, które pomagają w prowadzeniu spraw sądowych.